Koninklijke Burgers’ Zoo-directeur en Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder dankbaar voor politieke taak

ARNHEM, 25 oktober 2021

‘In de politiek lijkt het soms meer te gaan om het verplaatsen van woorden en het scoren van punten in plaats van iets te betekenen voor Nederland. Het lijkt een parallelle werkelijkheid geworden te zijn die los staat van de realiteit. Het is een zorgwekkend teken dat Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseert om met een realiteitscheck  te komen om vooraf bij bedrijven en burgers te checken of nieuw Haags beleid wel uitvoerbaar is. Dat geeft al aan hoe groot de kloof is geworden.’

Een grijsrozige  aardvarken snuffelt en krabt aan een dode boomstronk. Geschrokken fladderen kleurrijke vogeltjes op en verdwijnen in het struikgewas van het tropisch regenwoud in Burgers’ Bush. In de boomkruinen krijst een roodkuiftoerako boven de junglegeluiden uit. De lucht is vochtig en het ruikt aards. Behoedzaam loopt Bertine van Hooff-Nusselder door de kleurrijke wereld in dit deel van haar dierentuin Burgers’ Zoo. Een gecontroleerd ecosysteem waar de natuur haar eigen wetten heeft en overleven een primitieve drijfveer is. Niet veel anders dan de Haagse subwereld nog geen 120 kilometer verderop. 

Vleerhonden

‘Er lopen hier veel dieren vrij rond. Leguanen, vleerhonden en talloze tropische vogels. Als je goed oplet dan kun je ze zien hoewel ze natuurlijk meester zijn om zich te verstoppen. Tijdens de wandeling over stapstenen en langs kabbelende beekjes vertelt ze volop over haar eigen ministaatje in Arnhem en haar dankbare taak als lid van de Provinciale Staten. 

Bertine is de schoondochter van de vermaarde Antoon van Hooff. Jarenlang presenteerde hij naast zijn werk als dierentuindirecteur het tv-programma ‘Ja, Natuurlijk’. De gepassioneerde verteller wist iedereen enthousiast te maken voor de natuur. Bertine is de vierde generatie die het familiebedrijf samen met haar man Alex van Hooff mag leiden. 

Op de schouders van vorige generaties

‘Dankbaarheid en trots is wat ik voel om dit familiebedrijf te leiden. We staan op de schouders van voorgaande generaties. Alleen met hen en alle medewerkers door de tijd heen, is Burgers’ Zoo geworden tot wat het nu is. Er is een rode draad door de tijd heen waar wij verder op bouwen en we schakelen ook mee met de huidige tijd waarin we leven. We behouden wat goed is en veranderen daar waar nodig. In 2013 kregen we het predicaat Koninklijk.’

Natuurbescherming

‘Verder is het interactieve element natuurlijk het mooist, met mensen werken en mensen verder brengen. Een steentje bijdragen aan de juiste medewerkers, op de juiste plek die de juiste dingen doen. We hebben een prachtig concept met ecosystemen, meer dan 1 miljoen fysieke gasten op jaarbasis en een onlinebereik van 45 miljoen. Zonder onze medewerkers zou Burgers’ Zoo niet zijn wat het nu is. Daarnaast ervaar ik een hoge intrinsieke motivatie met betrekking tot onze natuurbeschermingsprojecten zoals FFN en Belize, waar je op onze website meer over kunt lezen, maar ook de Dag van de Natuur en de Stichting Lucie Burgers . Verder zijn educatie, conservatie en onderzoek belangrijke elementen van ons verhaal en onze missie.’

Dicht door corona

Door de coronacrisis moest het dierenpark voor het eerst in de 107-jarige geschiedenis van Burgers’ Zoo drie keer geruime tijd de deuren sluiten voor bezoekers. ‘We zijn in totaal 253 dagen dicht geweest. Dat doet natuurlijk pijn. We hebben ook voor het eerst in ons bestaan om staatssteun gevraagd. Ik vind het knap hoe snel de overheid was met allerlei steunmaatregelen. Snel en ruimhartig in tegenstelling tot gemeente of provincie. Het Rijk heeft ons met ondersteuning middels de NOW, TVL en subsidie vanuit het LNV tijdens de afgelopen 1,5 jaar coronacrisis heen geholpen.

Haags gekrakeel

Het luide gekrakeel van de vele zoogdieren en tropische vogels die er een sport van maken elkaar te willen overstemmen in het park, heeft veel weg van het gekrakeel in de Haagse politiek. 

‘Beledigingen schieten over en weer. We wijzen te veel met onze vinger naar de ander in plaats van naar onszelf. Het gaat eerst om de procedures, dan om de mensen en als laatste om de inhoud. Dat zou andersom moeten zijn. Ik zie het bij de nieuwe generatie zoals partijgenoten Derk Boswijk en Henri Bontenbal. Zij hebben zich losgeweekt van de Haagse mores en gaan voor het landsbelang. Belangrijke uitdagingen waarvoor we staan zijn niet links of rechts, die zijn dringend. Wat ik ook bewonder in Boswijk en Bontenbal is dat ze de taal van het volk spreken en daardoor veel meer steun en sympathie krijgen. Ze leggen de verbinding tussen de actualiteit en de praktijk en blijven daarbij ‘gewone’ mensen.’

Behoefte aan duidelijkheid

‘We hebben behoefte aan leiding, visie en een regering. Waar we vooral behoefte aan hebben is duidelijkheid. En we hebben politici nodig die de politieke werkelijkheid kunnen koppelen en kunnen toetsen aan de realiteit en dit ook kunnen vertalen in gewone mensentaal. Soms heb ik het gevoel dat de politiek een parallelle werkelijkheid is naast de echte werkelijkheid. Dit is geen verwijt maar soms mag meer de verbinding gezocht worden tussen de samenleving en de politiek. Ook dient de relatie tussen burger en overheid te worden verbeterd zeker na de toeslagenaffaire.  

Olifantsoren

Twee groene hagedissen verschuilen zich onder grote olifantsoren. Deze planten groeien op de bodem van het regenwoud waar maar weinig licht doordringt. Vandaar dat de bladeren zo groot zijn om elke sprankje zon op te vangen zodat de  processen in de bladgroenkorrels ook in de donkerdere struiklaag van het bos goed aan het slag kunnen blijven gaan. Het gekletter van de waterval overstemt het gesprek. In de rivier zwemmen tropische vissen zoals de tilapia die we buiten het dierenpark vooral kennen van de visboer. 

Visboer

‘Die visboer is belangrijk voor het CDA. Het CDA zou zich nog meer kunnen profileren als politieke partij van het MKB. Er zijn ruim 1,5 miljoen MKB-bedrijven in Nederland. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van het BNP en meer dan 50% van de werkgelegenheid. MKB zijn meestal familiebedrijven die ook te maken hebben met bijv. bedrijfsoverdracht. Het brood van de bakker om de hoek, de groenteboer, het zijn vaak familiebedrijven. Hier mag wel iets meer waardering voor zijn. Het gaat vaak over de grootindustrie terwijl het MKB een zeer grote factor van betekenis is.  Gelukkig heeft Hilde Palland zich ook hard gemaakt om de bedrijfsopvolgingsregeling beter te faciliteren in plaats van te versoberen. Ook zouden er meer regels kunnen worden afgeschaft. Houden we ze in stand omdat ooit zo bedacht is, of hebben ze echt een functie?’

CDA Business Club

‘Daarom ben ik ook blij met de CDA Business Club. Ik ben zelf al 7 jaar lid. Het is goed dat ondernemers in deze club zijn vertegenwoordigd.  Op deze wijze kunnen deze ondernemers ook geraadpleegd worden over hun mening en kunnen hun belangen goed worden vertegenwoordigd. 

Bovendien vind ik het heel inspirerend om met andere ondernemers te praten die dezelfde normen en waarden erop na houden. Het is leerzaam om met elkaar te praten over uitdagingen waar we tegen aan lopen.’

‘Zelf heb ik in 2018 besloten niet meer vanaf de zijlijn te kijken naar de politiek, maar verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Gelderland voor het CDA. Na verschillende rondes via de selectiecommissie, het bestuur, de ALV en uiteindelijke de verkiezingen van maart 2019, mag ik een zetel innemen. CDA is in Gelderland ook onderdeel van de coalitie samen met VVD, CU, GL en PvdA.’

Kloof tussen burger en politiek

‘Het is eervol dat ik dit mag doen maar het schept ook een verantwoordelijkheid. Dit in een tijd waarin de politiek niet goed op de kaart staat, waarin er 19 landelijke partijen zijn, waar er op dit moment nog geen nieuw kabinet in zicht is, en waar de kloof tussen burger en overheid eerder groter wordt dan kleiner. En toch dan politiek actief zijn? Ja, om een steentje bij te dragen en daar waar mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op beleid. Om in ons dualistisch stelsel als volksvertegenwoordiger wel de controlerende taak te kunnen uitoefenen. Niet om aan de zijlijn te blijven roepen maar daadwerkelijk mijn stem te laten horen.’

Militair radarstation

Concreet doe ik dat middels de kaderstellende rol door bijvoorbeeld als CDA met coalitiepartijen een amendement in te dienen waardoor hogere kosten in de Gemeente Geldermalsen niet worden afgewenteld op de burger. Of ik gebruik mijn controlerende rol door het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen over bijvoorbeeld recycling van asbestafval, het militaire radarstation in Herwijnen, de mogelijke implementatie van de zonneladder in de omgevingsverordening, de energietransitie en de handhaving en toezicht van de opslag van vaten onverwerkt blusschuim in Doetinchem.’

Zon op dak

‘Zo ben ik blij dat ik namens het CDA een motie heb mogen indienen tot het instellen van een burgerpanel waardoor burgers in Gelderland in de toekomst mee mogen denken  over de herijkingen van het klimaatplan 2021-2030. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Verder heb ik een motie ingediend voor meer aandacht voor de disbalans zon- en windenergie. Er wordt te veel ingezet op zon op land en wind, terwijl er juist meer dient te worden ingezet op zon op dak. Er is een gebrek aan transportcapaciteit op het net en onze infrastructuur ondergaat de komende jaren flinke veranderingen waar ook de nodige investeringen voor nodig zijn. En zet ook eerst de restgronden in, in plaats van de vruchtbare landbouwgrond.

Hier biedt de zonneladder qua volgorde een mooi voorbeeld. Zet eerst in op daken, parkeerterreinen en dergelijke. Pas dan zorgvuldig in bijvoorbeeld langs infrastructurele werken, pauzelandschappen of industriële plassen, dan in de derde plaats pas  op gevoelige locaties zoals langs de dorps- of stadsrand. Pas in de laatste plaats als het echt niet anders kan eventueel productieve landbouwgrond. ‘

Bewondering

‘Ik heb grote bewondering voor al die mensen die als gemeenteraadslid of Statenlid zich inzetten voor de samenleving. Zij oefenen deze ‘roeping’ uit naast hun fulltime functie zonder al te veel ondersteuning. Er gaat toch al snel 10 tot 20 uur per week van je tijd in zitten. 90% is onzichtbaar werk. Dat is het lezen van alle stukken, het bijhouden van dossiers en schrijven van moties, amendementen en vragen. Dan blijft er helaas nog weinig tijd over om in gesprek te gaan met burgers en organisaties. Terwijl zij juist geraakt worden door de gevolgen van politieke beslissingen.’

‘Zo heb ik veel opgestoken van mijn bezoeken aan organisaties zoals het Afrikamuseum, Orientalis en het Vrijheidsmuseum. En aan bedrijven zoals Veolia, NedStack en Oost NL. Inspirerend vind ik de persoonlijke gesprekken met inwoners van Gelderland over hun zorgen en gedachten.’

Eigen bubbel

‘Het is belangrijk – of dit nu op lokaal, provinciaal of landelijk niveau is – dat politici niet in hun eigen bubbel blijven hangen, zeker omdat meer dan 90% van de toch al beperkte tijd per week, op gaat aan al het politieke werk achter de schermen. Hoe mooi zou het zijn als er meer tijd gestoken kan worden aan werkbezoeken in de stad, provincie of het land, meer gesprekken met individuele inwoners, meer raadpleging van de achterban etc. En ik merk in de praktijk hoe lastig dit is want de lat ligt hoog om al dit werk achter de schermen wel goed te willen doen. Politiek lijkt hiermee plaats te vinden in een parallelle wereld terwijl de gevolgen van de politieke beslissingen zo groot zijn.’

Rentmeesterschap

‘Rentmeesterschap staat bovenaan mijn lijstje maar ook solidariteit, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. De aarde hebben wij te leen van onze kinderen en wat maakt dat wij goede voorouders zijn? Rentmeesterschap is ook één van de kenmerken van familiebedrijven en dus ook van ons bedrijf.

‘Rentmeesterschap: vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties zijn mensen geroepen tot een duurzame zorg voor natuur en cultuur en het creatief doorgeven wat van waarde is”. Dit komt uit het boek: Om een gemeenschappelijk huis; Handboek christendemocratie in de praktijk. 

In dat creatieve doorgeven herken ik mij wel. Op flexibele wijze omgaan met de veranderende omstandigheden, omgaan met wetswijzigingen als ondernemer en daar op acteren.’

Intussen heeft Bertine de handen vol aan haar eigen schepping en dierenwereld in Burgers’ Zoo. Het begint al te schemeren en de geluiden in het tropische regenwoud verstommen. ‘Over een paar uur is het hier een hele andere wereld. De dagdieren zoeken een plek om te slapen en de nachtdieren nemen het over. Straks vliegt hier de brilbladneusvleermuis op jacht naar een lekker maaltijdje bloemennectar en hoor je de geluiden van tropische fluitkikkertjes.’

Laat een reactie achter